Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego im. J. Ejsmonda w Olsztynie z dnia     18.05.2013 r. obowiązująca na rok 2013/14

Na mocy §53 oraz §59 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz na podstawie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji - Walne Zgromadzenie postanawia:

 1. Udzielić absolutorium członkom Zarządu Koła oraz zatwierdzić wyniki finansowe za rok łowiecki 2012/13.
 2. Zatwierdzić plan gospodarczy na sezon 2013/14 dotyczący pozyskania zwierzyny, plan zagospodarowania obwodów, oraz przydział prac dla członków i kandydatów Koła. Przyjmuje się zasadę, że każdy członek koła zobowiązany jest do odpracowania minimum 5 dniówek w sezonie, względnie wpłacenia 100 złotych do kasy Koła za każdą nie odpracowaną dniówkę. Kandydaci zobowiązani są do przepracowania 9 dniówek. Z obowiązku pracy zwalnia się członków Zarządu Koła, kolegów, którzy ukończyli 65 lat, strażników łowieckich i osoby niepełnosprawne.
 3. Przydzielone zadania przy budowie urządzeń łowieckich mają być wykonane w terminie uzgodnionym z Zarządem Koła zgodnie z harmonogramem prac, lub dokonane wpłaty    na konto Koła w terminie do 15 lipca każdego roku.
 4. Każda budowa urządzeń łowieckich musi być bezwzględnie uzgodniona z właścicielem lub dzierżawcą gruntu w porozumieniu z Łowczym Koła lub Podłowczym.
 5. Ustalić miesięczną składkę członkowską w wysokości 60 złotych, a dla kolegów, którzy ukończyli 70 lat oraz uczniów i studentów do 25 roku życia w wysokości 30 złotych miesięcznie.
 6. Składka członkowska na rzecz Koła będzie rozliczana w okresach miesięcznych, płatnych do 10-tego dnia następnego miesiąca,
 7. Ustalić wpisowe dla nowo wstępujących do Koła w wysokości 10 składek do PZŁ, a dla uczniów i studentów do 25 roku życia 50 % jej wysokości.
 8. Za tusze pozyskanej zwierzyny płowej i czarnej pobranej na użytek własny, każdy  z kolegów zobowiązany jest wpłacić do kasy koła jej wartości według cen obowiązujących w punktach skupu, po otrzymaniu faktury w terminie 7-iu dni,
 9. Zobowiązać Kolegów do bezzwłocznego wpłacania wszystkich należności na konto Koła.
 10. Zobowiązać Kolegów do wpłacania składki do PZŁ za 2014 rok do dnia 30.11.2013r.,
 11. Za pozyskaną zwierzynę odstawioną do punktów skupu myśliwi otrzymują jako częściowy zwrot kosztów polowania premię w wysokości:
  • 10% wartości saren (kóz i koźląt) i jeleni (łań i cieląt),
  • 10% wartości saren - rogaczy i jeleni - byków,
  • 20% wartości tusz dzików do 50kg
  • 10% wartości tusz dzików powyżej 50kg
 12. Premia nie będzie wypłacana za wszystkie sztuki zakwalifikowane do II klasy ze względu na źle ulokowany strzał oraz za przekroczenie 5 dniowego terminu przekazania Łowczemu bądź Podłowczemu kwitu zdanej do punktu skupu zwierzyny łownej,
 13. Upoważnić Zarząd do sprzedaży określonej zwierzyny myśliwym zagranicznym za pośrednictwem upoważnionych biur polowań po cenach uzgodnionych przez te biura.                      Myśliwych krajowych obowiązuje cennik zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie          a stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia,
 14. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
 15. rozliczania delegacji służbowych, wypłacania należności za korzystanie z własnych samochodów: szacującym szkody, członkom Zarządu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz innym osobom, którym Zarząd zlecił pracę - według cennika ustalonego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
 16. prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe,
 17. przeznaczenia kwoty 3 tyś. zł rocznie na rozmowy telefoniczne dla członków Zarządu,
 18. udzielenia Kolegom myśliwym pożyczki do 50% wartości na zakup psa myśliwskiego. Po stwierdzeniu jego przydatności do łowiectwa pożyczkę tę można       w całości lub części umorzyć.
 19. skompletować umundurowanie pocztu sztandarowego (kapelusz, płaszcz)  dla 6 Kolegów myśliwych.
 20. Każdy z Kolegów może zaprosić jednego gościa, uzyskując dla niego upoważnienie                     do wykonywania polowania indywidualnego od Łowczego Koła lub od Podłowczego       (w uzgodnieniu z Łowczym Koła). Gość może zabrać tuszę tylko za pełną odpłatnością według cennika skupu. Odpłatność za trofeum zgodnie z cennikiem dla myśliwych krajowych ustalonego przez Walne Zgromadzenie Koła a stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia. Gość może polować wyłącznie    w obecności członka naszego Koła. Pozyskana zwierzyna drobna przez zaproszonego Kolegę myśliwego stanowi jego własność nieodpłatnie.
 21. Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożony przez Zarząd preliminarz budżetowy na rok łowiecki 2013/14.
 22. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zorganizowania profesjonalnego szacowania szkód łowieckich we wszystkich obwodach tj. 140, 177 i 20.
 23. Walne Zgromadzenie, w celu uzyskania bardziej korzystnych cen skupu, zobowiązuje Zarząd do negocjowania cen skupu z firmami skupującymi tusze zwierząt łownych.
 24. Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowe Uchwały Walnych Zgromadzeń z lat poprzednich w zakresie zawartej treści w obecnej Uchwale Walnego Zgromadzenia.
 25. Uchwala się siedzibę Koła Łowieckiego im. Juliana Ejsmonda w mieście Olsztyn.

Komisja uchwał i wniosków W Z                                                    Przewodniczący W Z